Veel gestelde vragen en antwoorden

Het probleem in beeld

Wat is er aan de hand?
Wat zou er zijn gebeurd als er geen referendum was gekomen?
Waarom houden jullie zo vast aan de Gebiedsvisie?
Hoe groot is het probleem van woningbouw?
Is er wel behoefte aan nieuwe woningen in Arnhem?
Om welke gebieden gaat het precies?

Wie we zijn en wat we willen; ons alternatieve plan

Jullie noemen jezelf burgercoalitie. Wie zijn jullie?
Jullie hebben zelf ook een plan opgesteld. Is dat wél in overeenstemming met de Gebiedsvisie?
Hoe ziet jullie plan eruit?
Jullie willen geen woningbouw, maar willen wel allerlei andere activiteiten. Is dat wel acceptabel?
Stadsblokken bestaat voor een groot deel uit een enorme betonvloer, wat gaan jullie daarmee doen?
De ASM-werf heeft veel bodemvervuiling achtergelaten. Wat gebeurt daarmee?
Willen jullie het terrein aankopen?
Hebben jullie een financiële onderbouwing?
Kunnen we jullie ergens spreken?

Het plan van KWP en de houding van de gemeente

KWP zegt dat woningbouw nodig is om de Gebiedsvisie financieel te realiseren. Moet je daar dan niet realistisch in zijn?
KWP meldt dat alle inwoners nog inspraak hebben. Is het plan dan al wel vast omlijnd?
Volgens KWP wordt minder dan 1 procent bebouwd. Toch niet iets om je druk over te maken?
KWP geeft Arnhem een natuurgebied van 142 hectare cadeau. Dat is toch positief?
KWP stelt dat het aandeel nieuwe natuur vergroot wordt als zij hun plan mogen uitvoeren. Klopt dat?
KWP stelt dat met hun plannen de kans dat Meinerswijk een nationaal park wordt sterk toeneemt. Is dat zo?
Waarom staat de gemeente achter het plan van KWP?
Wethouder Gerrie Elfrink (SP) zegt dat er veel sociale woningbouw komt. Klopt dat?

Het referendum

Is er voldoende draagvlak voor het houden van dit referendum?
Wat is precies het besluit waar we op 30 november ja of nee tegen kunnen zeggen?
Stel: de stad stemt tegen. Wat is dan de volgende stap?
Stel: de stad stemt voor. Wat is dan de volgende stap?
Als de plannen van KWP en de gemeente niet doorgaan, kan KWP dan haar terreinen afsluiten?

 

Het probleem in beeld

Wat is er aan de hand?

Meinerswijk en Stadsblokken komen als stadspark en natuurgebied in de gevarenzone door het mogelijk toestaan van woningbouw. Wij vrezen aantasting van natuur, cultuur en recreatiewaarden als de projectontwikkelaar, KWP, zijn plannen voor 250 tot 350 woningen mag gaan realiseren. KWP is sinds april 2016 eigenaar van een groot deel van de grond in de plangebieden en heeft grootste plannen voor woningbouw die in het plan Eilanden 2.0 staan. Dit ondanks het feit dat er in 2012 een omvangrijk en duur burgerparticipatieproces met burgers is geweest, met als uitkomst een –door de Raad vastgestelde- Gebiedsvisie zónder woningbouw. Deze Gebiedsvisie werd (en wordt) breed gedragen en is voor ons een belangrijk uitgangspunt om Meinerswijk en Stadsblokken op een gewenste wijze te ontwikkelen. Maar de gemeenteraad heeft op 7 juli 2016 een kaderstellende nota die alle ruimte geeft aan de woningbouwplannen van KWP, in principe goedgekeurd. Hier vindt u de raadsstukken, onder punt 11. Wij zijn van mening dat de gemeente zijn burgers in de steek laat, zijn eigen plannen niet nakomt en de natuur in gevaar brengt. Woningbouw is niet nodig om Meinerswijk en Stadsblokken te ontwikkelen. Aangezien bij nagenoeg alle partijen de deuren voor overleg sinds dit voorjaar zijn dichtgegaan, bleef als enige juridische uitweg over: het aanvragen van een referendum.

Wat zou er zijn gebeurd als er geen referendum was gekomen?

Als we niets hadden gedaan, was het raadsbesluit in juli aangenomen en zouden de kaders zijn vastgesteld. Kaders waarbinnen het bouwen van woningen dus mogelijk wordt. Kaders die boterzacht zijn om te garanderen dat andere functies zoals natuur, cultuur en recreatie niet door woningbouw worden ondergesneeuwd. Het zou hebben betekend dat alle volgende plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk op deze nieuwe kaders zouden worden gebaseerd. De Gebiedsvisie zou dan voor altijd uit beeld zijn geraakt.

Waarom houden jullie zo vast aan de Gebiedsvisie?

De Gebiedsvisie is tot stand gekomen na een uitvoerig, kostbaar (1,85 miljoen euro kostend) en door vele burgers en partijen gezamenlijk doorlopen traject, met veel lof voor de gemeentelijke organisatie destijds. De uitkomsten werden financieel haalbaar geacht. Het toezichthoudende stadspanel heeft tijdens het proces de vinger aan de pols gehouden en er veel complimenten voor uitgedeeld. Het proces leidde tot groot draagvlak onder de Arnhemse bevolking.

De Gebiedsvisie toont respect voor mens en natuur, de grillige rivier en biedt in de vorm van thematische kamers tevens ruimte aan de cultuurhistorische en recreatieve waarden en de creatieve sector in de stad en levert Arnhem een fantastisch stadspark en natuurgebied op waarvan iedereen kan genieten. Doordat woningbouw in de Gebiedsvisie uitgesloten is, en er dus geen extra toevoerwegen, verlichting en autobewegingen nodig zijn, blijft de recreatiedruk op het achterliggende natuurgebied Meinerswijk beperkt en kunnen de natuurwaarden zich daar volop blijven ontwikkelen. Terwijl de cultuur en recreatiefuncties voluit ontwikkeld kunnen worden op Stadsblokken en de noordkant van Meinerswijk. Het concept raadsbesluit van 2016 dat nu via het referendum aan de bevolking zal worden voorgelegd, is op essentiële punten strijdig met de Gebiedsvisie en dus strijdig met de afspraak met de burger. Wij vinden dat de gemeente niet zo kan afwijken op zo’n essentieel punt zonder opnieuw de bevolking daarover te raadplegen.

Hoe groot is het probleem van woningbouw?

De discussie over wel of geen woningbouw is uitgebreid gevoerd tijdens het participatieproces dat resulteerde in de Gebiedsvisie. Uiteindelijk is daarover een weloverwogen raadsbesluit genomen, waarin voor woningbouw geen ruimte is, voor ondersteunende bebouwing wel (het gaat dan om conciërgewoningen, beheerwoningen, etc.). Dat is wat de stad Arnhem wil.

De projectontwikkelaar zegt dat woningbouw nodig is om de Gebiedsvisie uit te voeren, maar onderbouwt dit niet verder met een financieel plaatje, met andere woorden; we worden geacht deze woningbouw te accepteren zonder dat we enig inzicht hebben in wat we daarvoor terugkrijgen. Dat vinden we bizar.

Daarnaast zijn er meerdere argumenten waarom woningbouw een slecht plan is:

 • Koester deze groene gebieden want het zijn de longen van de stad. Nu, en in de toekomst nog meer! We moeten werken aan klimaatbestendige steden, met groene buffers die hitte kunnen opvangen
 • Ontwikkel de kernwaarden: natuur, rivier, cultuurhistorie en recreatie. Door op diezelfde plek woningen te gaan bouwen, bedreig je de ontwikkeling van deze functies.
 • Bouw geen woningen in de uiterwaarden waar extreem hoog water een bedreiging is die heeft geleid tot ingrijpende maatregelen en weer zál gaan leiden tot ingrijpende maatregelen. Woningbouw kan alleen gepaard gaan met redelijk drastische maatregelen zoals het ophogen van de gebieden waar gebouwd gaat worden. Daarmee bemoeilijk je toekomstige maatregelen in deze uitwaarden. De plannen van KWP leiden bijvoorbeeld tot hogere rivierstanden tegen de dijk. De dijkversterking van de Malburgse dijk, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zal in de vorm van een verkenning in 2018 worden opgestart. De plannen kunnen hogere dijkversterkingskosten met zich meebrengen en de verzachtende maatregelen kunnen meer kwel veroorzaken in het stedelijke gebied.
 • Het gebied zal schade oplopen en qua karakter wezenlijk veranderen door de noodzakelijke infrastructuur en woondruk.

Is er in Arnhem behoefte aan nieuwe woningen?

Uit het gemeentelijke document ‘Arnhemse Woonprincipes 2025’ blijkt dat voor de periode 2014-2024 de nieuwbouwopgave circa 7.900 woningen bedraagt. (Bron: Woningmarktonderzoek ‘We hebben elkaar nodig’, 2014, SAN). In datzelfde document worden ook al diverse locaties genoemd waar deze gerealiseerd kunnen worden. Dat zijn Schuytgraaf, Saksen Weimar, Nieuwe Kadekwartier, Paradijs, Bartok en Grote Broer. Bovendien is in dit rapport expliciet genoemd dat transformatie van leegstaande gebouwen bevorderd wordt.

Los van de vraag of er behoefte is aan woningen, moet je je allereerst afvragen of je die behoefte persé in dit gebied moet bevredigen?

Om welke gebieden gaat het precies?

De bouwplannen van projectontwikkelaar KWP gaan over de gronden die nu grotendeels van KWP zijn: het stuk grond tussen de John Frostbrug en de Mandelabrug én de noordpunt van Meinerswijk. Het eerste gebied heet Stadsblokken, met het gebied rond de ASM haven en het Watersportcentrum. Daar vinden nu festivals plaats en bevindt zich de Stadsblokkenwerf met het pontje. In de grond zijn vloeren en funderingen aanwezig van de oude ASM-werf. Ook de hellingen en de afbouwkade bestaan nog. Het is door bomen en struiken in bezit genomen. Wandelaars, fietsers en oeverrecreanten maken er dankbaar gebruik van dat de eigenaar het gebied openstelt. In het westen bevindt zich het Watersportcentrum. Op de Stadsblokken zijn ook delen in bezit van de gemeente: de Haven van Coers en het struingebied ten zuiden van de Stadsblokkenweg.

Op de noordpunt van Meinerswijk staan bedrijfshallen van de voormalige steenfabriek Ariëns. De grond is in handen van KWP. Dit gebied is voor passanten afgesloten.

Als het gaat om de natuurstukken die KWP zegt te gaan geven aan de gemeente, heeft men het over 142 hectare. Dat zijn stukken grond (grasland, weidegrond, …) die verspreid in het natuurgebied Meinerswijk liggen. Deze lager gelegen gronden hebben al bestemming natuur gekregen, bouwen is hier dus uitgesloten, dus voor KWP zijn deze gronden van geen enkele waarde.

 

Wie zijn we en wat willen we? Ons alternatieve plan

Jullie noemen jezelf de burgercoalitie. Wie zijn jullie?

De burgercoalitie is een samenwerkingsverband tussen Initiatiefgroep Kloppend Stadshart, Wijkplatform Malburgen West/Stadsblokken-Meinerswijk en Milieudefensie Arnhem. Deze coalitie wordt bovendien door vele betrokken burgers en organisaties ondersteund.

Jullie hebben zelf ook een plan opgesteld. Is dat wél in overeenstemming met de Gebiedsvisie?

Het plan is niet door de burgercoalitie opgesteld, maar door één partij ervan: Kloppend Stadshart. Kloppend Stadshart is een stichting in oprichting die samen met Milieudefensie Arnhem en Wijkplatform Malburgen West/Stadsblokken-Meinerswijk het referendum heeft geïnitieerd

Kloppend Stadshart heeft een ontwikkelplan gepubliceerd en aan alle partijen ter beschikking gesteld dat laat zien dat ontwikkelen volgens de gebiedsvisie zónder woningbouw goed mogelijk is én financieel haalbaar. Het plan strookt volgens de geraadpleegde gemeenteambtenaren geheel met de Gebiedsvisie. Het plan kan worden uitgevoerd door de huidige eigenaren in het gebied als ze hiervoor open staan, maar ook is het mogelijk dat derden of de stichting Kloppend Stadshart de grond koopt als de huidige eigenaar er vanaf wil. De stichting zal het gebied dan gaan ontwikkelen, zonder winstoogmerk.

Hoe ziet jullie plan eruit?

Kloppend Stadshart gaat uit van de Gebiedsvisie, dus zonder woningbouw.

Uitgangspunten zijn verder:

 • Toekomstbestendigheid in natuurbeheer en ruimte voor de rivier; groene long voor de stad; recreatie en toegankelijkheid van openbare ruimte
 • Geen winstoogmerk en een eind aan grondspeculatie
 • Burgerbeheer waar nodig en mogelijk
 • Geleidelijke ontwikkeling met (her-)gebruik van bestaande bebouwing en verharding waar wenselijk en mogelijk
 • Handhaving van autoluw gebied en beperkte infrastructuur.
 • Volop ruimte voor voetganger, fiets, recreant, kleine ondernemer

Dit heeft geleid tot het plan zoals het te vinden is op de website van Kloppend Stadshart. Een impressie van het plan is op de website van Kloppend Stadshart te zien.

Jullie willen geen woningbouw, maar willen wel allerlei andere activiteiten. Is dat acceptabel?

De stad Arnhem wil geen woningbouw, zo is duidelijk gebleken uit het burgerparticipatieproces dat heeft geleid tot de gebiedsvisie. Wij hechten aan deze uitkomst en vinden dat bij de vervolgontwikkeling deze uitkomst serieus moet worden genomen en dus nemen wij deze gebiedsvisie die uitgaat van ontwikkelen van natuur, cultuur en recreatieve waarden als uitgangspunt.

KWP zegt dat ook te doen en claimt dat dat samengaat met woningbouw en daar zit nu net de moeilijkheid. Het wezenlijke probleem is dat publieke ruimte verloren gaat daar waar woningen en bewoners komen. Het gaat daarbij niet alleen om het oppervlak van de woningen, maar ook om wat een woonwijk doet met de verdere ontwikkeling van het gebied en het feit dat deze functies op gespannen voet met elkaar komen te staan. In de kaderstellende notitie wordt dit zelfs geconstateerd, maar zijn kaders vervolgens niet bijgesteld of anderszins maatregelen getroffen om dat te voorkomen. Dus de kaders die de gemeente heeft gesteld, laten woningbouw toe. Tegelijkertijd wordt er in hetzelfde document opgemerkt dat woningbouw in het gebied potentieel op gespannen voet staat met ontwikkeling van andere functies! Echter, er worden in de kaders geen garanties ingebouwd om te voorkomen dat de andere functies (natuur, cultuur en recreatie) in het gedrang komen. Dat is dus niet acceptabel.

Stadsblokken bestaat voor een groot deel uit een enorme betonvloer, wat gaan jullie daarmee doen?

Het voormalige ASM-terrein (de scheepswerf) op de Stadsblokken vráágt om passende ontwikkeling! Alle zichtbare restanten van de werf hebben een culturele waarde. In het plan van Kloppend Stadshart zullen deze, waar mogelijk en wenselijk is, hergebruikt worden. Voor een deel zullen ze moeten worden opgeruimd. Niet alle verharding moet dus meteen weg: eerst willen we inventariseren, dan waarderen en waar mogelijk inpassen in het totaalplan van riviergebonden activiteiten, evenementen, groenbeheer, oeverrecreatie, watersport etc. Kostenbeheersing en creativiteit kunnen hier goed samengaan om er iets moois van te maken.

De vroegere ASM-werf heeft veel bodemvervuiling achtergelaten. Wat gebeurt daarmee?

De vroegere werf heeft zeker de bodem vervuild, en ook de haven. Deze vervuiling kan op zijn plaats blijven, maar hoe minder in de grond wordt gegraven hoe beter. De tijd saneert veel door natuurlijke processen. Daarnaast is er in situ sanering mogelijk door het versterken van de bacteriële processen met behulp van beluchting en voedingsstoffen. We nemen de wetgeving als basis en houden de effecten voor volksgezondheid in het oog.

Afhankelijk van de ontwikkelplannen zal de ASM-haven gebaggerd moeten worden. De vervuilde grond zal moeten worden afgevoerd. In de plannen van KWP met 250-350 wooneenheden zal de vervuiling een groter bezwaar vormen voor de volksgezondheid dan in het plan van Kloppend Stadshart met riviergebonden activiteiten.

Willen jullie het terrein aankopen?

Als het referendum uitwijst dat we teruggaan naar de Gebiedsvisie en de huidige eigenaar de Gebiedsvisie niet als uitgangspunt kan en wil nemen en het gebied wil verkopen, dan willen we graag een poging wagen. We zijn voor financiering met verschillende partijen in gesprek.

Hebben jullie een financiële onderbouwing?

We zullen onze begroting weldra publiceren en willen dat KWP dat ook doet. Immers de projectontwikkelaar zegt dat woningbouw de financiële drager is om het gebied te ontwikkelen maar heeft daarvan nog geen enkele financiële onderbouwing laten zien.

Kunnen we jullie ergens spreken?

Er worden dit najaar bijeenkomsten gepland om onze plannen toe te lichten en met iedereen in gesprek te gaan. U bent van harte welkom. Hou de website van Kloppend Stadshart in de gaten voor de data.

 

Het plan van KWP en de houding van de gemeente

KWP zegt dat woningbouw nodig is om de Gebiedsvisie financieel te realiseren. Moet je daar dan niet realistisch in zijn?

KWP zegt inderdaad op haar site: ‘De Eilanden biedt als eerste een financieel realistisch voorstel om de visie bewaarheid te laten worden’. Daarmee claimen ze dat het op een andere manier niet kan en dat stad Arnhem de woningbouw maar voor lief moet nemen als ze een mooi ontwikkeld gebied willen. Maar van verder onderbouwing ontbreekt elk spoor. Op z’n minst zou KWP inzicht moeten geven hoe de opbrengst van woningbouw dan geïnvesteerd wordt in het gebied.

KWP meldt dat alle inwoners nog inspraak hebben. Is het plan dan al wel vast omlijnd?

KWP laat sinds het referendum op komst is, merken dat er nog best flink te schuiven is in hun plan, Eilanden 2.0. Voor de referendumaanvraag was hier echter geen sprake van en zat de deur voor overleg dicht. Deze geste van KWP is niet zo verwonderlijk met het referendum op komst. Het is echter de gemeente die bestemt en de kaders stelt, en van de gemeente willen we de garanties hebben dat er terug wordt gegaan naar de Gebiedsvisie. Nu, maar ook in de toekomst als misschien een volgende projectontwikkelaar interesse toont.

Volgens KWP wordt minder dan 1 procent bebouwd. Toch niet iets om je druk over te maken?

Het gaat natuurlijk om het fundamentele punt of woningbouw wordt toegelaten of niet en of wordt vastgehouden aan de Gebiedsvisie, de afspraak met de stad. KWP beweert inderdaad dat minder dan 1 procent van Stadsblokken-Meinerswijk met woningen bebouwd zal worden, maar we weten niet waarop dat cijfer is gebaseerd. Het is een arbitrair getal, dat gebaseerd wordt op waar je maar net de grenzen van het gebied stelt. Daarnaast wordt hiermee even vergeten dat de bebouwing ook ontsloten moet worden. De oppervlakte aan infrastructuur neemt dus ook toe. Tezamen met het areaal bebouwing komt het erop neer dat 3 % van het totale gebied in het plan van KWP bestaat uit bebouwing of wegen. Voor ons is bovendien van belang dat verstoringen als geluid en licht die gepaard gaan met woninggebruik zich niet aan deze grenzen houden; deze beïnvloeden het hele gebied. Ook wordt het landschapsbeeld onomkeerbaar aangetast bij het plaatsen van flats en woningen.

Ook de gemeente zelf onderkent dat woningbouw op gespannen voet kan staan met de gewenste recreatieve en culturele functies. Met andere woorden; die 1% waar KWP over praat heeft een behoorlijke -en wat ons betreft ontoelaatbare- impact op het hele gebied.

KWP geeft Arnhem een natuurgebied van 142 hectare cadeau. Dat is toch positief?

Het gebied dat KWP “cadeau” doet, heeft al grotendeels de bestemming natuur. De landbouwgronden die nu nog in het ‘cadeau’ zitten, zullen moeten transformeren naar natuur (circa 20 hectare). Immers, deze stukken grond liggen in het Natuurnetwerk, voor een deel zelfs al als “inrichting afgerond”. Deze gronden veranderen dus van eigenaar, maar niet van bestemming. KWP vergroot dus niet het aandeel natuur, dat heeft de provincie gedaan door deze gronden te bestemmen als onderdeel van het Natuurnetwerk.

KWP stelt dat het aandeel nieuwe natuur vergroot wordt als zij hun plan mogen uitvoeren. Klopt dat?

In het plan Eilanden 2.0 wordt inderdaad gesteld dat er 23 hectare aan nieuwe natuur bijkomt. Het betreft hier vooral weilanden, oevers, stilstaande open wateren, die in hun plannen worden omgevormd naar andere natuur. En worden dan als nieuwe oppervlakte natuur aangemerkt. Dit klopt volgens ons niet.

KWP stelt dat met hun plannen de kans dat Meinerswijk een nationaal park wordt sterk toeneemt. Is dat zo?

Uitvoering van het plan van KWP zal eerder het tegenovergestelde bereiken. De verstoringen in het gebied nemen toe. Het gebied krijgt een meer stedelijk karakter. De realisatie van woningen in de bottleneck van de uiterwaarden zal tevens de beweging van diersoorten tussen west en oost hinderen. Allemaal effecten die nominatie voor een nationaal park niet dichterbij zullen brengen.

Waarom staat de gemeente achter het plan van KWP?

Dat is niet geheel duidelijk, we doen een poging dit op een rij te krijgen:

 • Sinds 2014 zit er een nieuw college en een nieuwe raad met een andere samenstelling die zich minder geboden voelen aan wat hun voorgangers hebben gerealiseerd; de Gebiedsvisie. Een aantal raadsfracties lijkt de kans te grijpen om alsnog woningbouw te realiseren, ondanks dat dit in tegenspraak is met de Gebiedsvisie
 • De wethouder wil dit ‘hoofdpijndossier’ afsluiten, en hij heeft daar woningbouw voor over, ook al is dat strijdig met de eerdere afspraken met de burger. Daarbij is de gemeente erg gecharmeerd van het cadeautje wat ze in handen krijgen.
 • KWP dreigt met het neerzetten van bedrijfsgebouwen en hekken als het niet mag bouwen. Is men daar misschien gevoelig voor?

Niet alle partijen zijn overigens even enthousiast over het plan, vandaar dan ook dat er flink wat amendementen op de kaderstellende nota zijn ingediend. Deze betreffen veelal kleine aanpassingen over bouwhoogte en de verdeling tussen wonen en functiegerelateerde bebouwing.

Wethouder Gerrie Elfrink (SP) zegt dat er veel sociale woningbouw komt. Klopt dat?

In het conceptraadsbesluit zit een amendement (van SP, D66, PvdA en Verenigd Arnhem) waarin staat dat het gewenst is om te onderzoeken of rond de 30 procent van het te realiseren woonprogramma kan bestaan uit sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen met een koopsom onder de grens van 200.000 euro.

Een onderzoek wordt dus gewenst geacht. Maar deze tekst biedt geen enkele garantie dat er ook daadwerkelijk sociale woningbouw wordt gerealiseerd.

 

Het referendum

Is er voldoende draagvlak voor het houden van dit referendum?

De gemeenteraad stelt de eisen voor wat betreft draagvlak vast en daaraan is voldaan. Voor het inleidende verzoek om een aanvraag te mógen doen, moeten binnen 2 weken minimaal 750 handtekeningen worden verzameld. De burgercoalitie kon er na 2 weken ruim 1700 aan de gemeente overhandigen. De definitieve aanvraag voor een referendum vergt meer handtekeningen: 3.000 stuks. Binnen te halen binnen 6 weken. Ook aan deze 3.000-eis heeft de burgercoalitie ruimschoots kunnen voldoen. Daarmee kun je dus officieel spreken van voldoende draagvlak.

Hieraan kunnen we nog toevoegen dat er een paar extra hindernissen voor ons waren opgeworpen. Niet alleen viel de hele 6-weekse periode voluit in de zomer, waardoor veel Arnhemmers met vakantie waren, ook is het onmogelijk gebleken om de handtekeningen digitaal te verzamelen, ondanks dat de gemeente hier, conform haar eigen verordening eigenlijk aan had moeten voldoen De gemeente was ook niet bereid om als tegemoetkoming meerdere plekken in Arnhem aan te wijzen waar dan gestemd kon worden. Het zetten van de handtekening kon alleen op het gemeentehuis of op Loket Zuid, tijdens openingsuren. Dat betekende dat er per locatie maar 1 avond per week was om ook in de avonduren (bijvoorbeeld na het werk) een handtekening te kunnen plaatsen.

 

Ondanks al die belemmeringen zijn meer dan 3000 mensen, en dat is maarliefst 2 procent van de Arnhemmers boven de 18 jaar, lijfelijk naar het gemeentehuis of naar Loket Zuid gegaan. Zij hebben zich gelegitimeerd en vervolgens hun handtekening gezet. Zoveel mensen die in beweging komen; dat is een bijzondere prestatie en geeft aan dat er veel verzet is.

 

Wat is precies het besluit waar we op 30 november ja of nee tegen kunnen zeggen?

Wij als initiatiefnemers hebben het referendum aangevraagd omdat de kaderstellende nota waar de raad over moest besluiten, ruimte biedt voor woningbouw. Wat ons betreft moet deze kaderstellende nota van tafel, omdat woningbouw ineens als functie wordt toegevoegd. Een meerderheid in de raad stond echter positief tegenover deze kaderstellende nota, en het raadsbesluit hierover ligt dus voor op 30 november.

De wetgever stelt duidelijke voorwaarden aan de vraagstelling tijdens een referendum. Aangezien het besluitvormingsproces rondom Stadsblokken-Meinerswijk steeds op de gemeenteraads-agenda heeft gestaan met de ingewikkelde titel ‘Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk’, komt dit in de vraagstelling terug. De vraag die u in het stemhokje zult lezen, luidt dan ook: ‘Steunt u het concept-raadsbesluit Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk?’ Stemt u ja, dan zegt u ja tegen woningbouw. Stemt u nee, dan zegt u nee tegen woningbouw.

Stel: de stad stemt tegen. Wat is dan de volgende stap?

Het referendum is raadgevend aan de gemeenteraad maar een meerderheid van de fracties heeft toegezegd de uitkomst te respecteren waardoor het een meer bindend karakter heeft gekregen. Bij een nee van de bevolking, wordt de kaderstellende nota dus verworpen inclusief het toestaan van woningbouw. Wat ons betreft keren we met z’n allen terug naar de Gebiedsvisie en gaan we dan heel snel door met de ontwikkeling daarvan.

Stel: de stad stemt voor. Wat is dan de volgende stap?

Dan zijn we als burgercoalitie niet meer aan zet. Dan zullen we moeten afwachten waarmee KWP komt: het ruimtelijke plan, de exploitatie en de beheerbegroting en hoe de gemeente daar verder over besluit.

Als de plannen van KWP en de gemeente niet doorgaan, kan KWP dan haar terreinen afsluiten?

KWP, de grondeigenaar heeft dat recht, behoudens de al ingerichte fietsroutes in delen van het gebied en behoudens grote delen van de rivierstranden, die het afgelopen jaar in gebruik zijn genomen.

KWP heeft echter de grond gekocht in het volle bewustzijn dat er discussies liepen over de bestemming. Daarnaast heeft KWP publiekelijk verklaard dat ze er open in staan. Lees daarvoor het artikel in de Gelderlander van 24 augustus 2016; ‘KondorWessels Projecten was liever al aan de slag gegaan met de plannen voor stadspolder Meinerswijk en Stadsblokken in Arnhem. Het referendum over de toekomst van het gebied haalt daardoor een streep. “Maar wij staan er open in”’, zo meldt dit stuk. Bovendien wordt een quote aangehaald; “We zijn blij dat de toekomst van Stadsblokken en Meinerswijk zo leeft onder de Arnhemmers. Dat is een goed uitgangspunt”.

KWP zou zich een slechte verliezer tonen als ze dus alles op slot gooit en niet meewerkt aan een gezamenlijke uitkomst zoals ze publiekelijk hebben gesuggereerd.